Având în vedere proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în cursul zilei de astăzi, 21.09.2023, conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a transmis o adresă către Federația Columna, prin care se solicită inițierea demersurilor privind introducerea asistenței sociale în rândul instituțiilor exceptate de la măsura desființării posturilor vacante.

Mai jos puteți consulta adresa trimisă.

Având în vedere proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, considerăm imperios necesară introducerea asistenței sociale în rândul instituțiilor exceptate de la această măsură (posturile aferente funcțiilor de judecători, procurori, magistrați-asistenți și personal auxiliar din cadrul instanțelor și parchetelor, precum și cele aferente asigurării asistenței și reprezentării statului în litigiile judiciare, în condițiile art. 287 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și în cele arbitrale internaționale investiționale; posturile nou înființate prin contractele de finanțare din fonduri externe nerambursabile numai pe durata de implementare a proiectelor; posturile aferente personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile universitare; posturile aferente funcțiilor medico-sanitare și auxiliar sanitare din unitățile sanitare; posturile aferente funcțiilor de personal militar și funcționari publici cu statut special din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională; personalul contractual pentru organizarea de spectacole și concerte, organizarea și valorificarea patrimoniului mobil și imobil, constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți).

În acest sens considerăm oportună:

I. Modificarea art. XVII alin. 5, prin completarea lit. j și prin introducerea lit. m1, astfel:
j) posturile aferente funcțiilor medico-sanitare și auxiliar sanitare din unitățile sanitare, precum și posturile aferente funcțiilor din serviciile sociale;

Această modificare se impune din următoarele motive:
1. Reducerea posturilor vacante existente în serviciile sociale va duce în mod automat la retragerea licențelor de funcționare/ respingerea cererilor de licențiere din cauza faptului că nu mai este respectată schema minimă de personal prevăzută în HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.
2. Fără personal de specialitate/personal de îngrijire și asistență suficientă va scădea dramatic calitatea serviciilor sociale oferite beneficiarilor.
În urma controalelor efectuate de instituțiile statului cu atribuții în verificarea condițiilor asigurate de centrele de servicii sociale, s-a concluzionat cu titlu de ”măsuri” obligativitatea completării cu personal a posturilor vacante existente la data controlului. (Ex: în anul 2022 s-au vacantat 99 posturi, iar în anul 2023 s-au vacantat 76 de posturi, în condițiile în care ocuparea posturilor prin concurs a fost suspendata).
3. Organizarea noastră presupune centre de servicii sociale în cadrul cărora funcționează mai multe servicii sociale, ale căror state de funcții prevăd atât posturi cu normă întreagă cât și sferturi de normă (pentru funcțiile comune: șef centru, asistent social, psiholog, kinetoterapeut, administrator, magazioner, șofer, muncitor). În vederea obținerii licențelor de funcționare am optat pentru varianta prevederii sferturilor de normă tocmai pentru a face reduceri la capitolul cheltuieli de personal. Reducerea acestor posturi vacante (sferturi de normă) va duce implicit la retragerea licențelor de funcționare.

m1) posturile aferente funcțiilor din serviciile sociale, necesare pentru finalizarea implementării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile precum și pentru asigurarea perioadei de sustenabilitate a acestora.

Această completare se impune ca urmare a faptului că la 31 decembrie 2023 urmează a fi finalizate un număr mare de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, care au ca obiect închiderea centrelor rezidențiale clasice și înființarea unor noi servicii sociale de tip familial, pentru funcționarea cărora este necesară existența unei noi structuri de posturi. Desființarea posturilor vacante existente în actuala structură de personal va duce în mod automat la imposibilitatea de a înființa noua structură, aferentă serviciului social nou înființat.

În condițiile în care nu va putea fi asigurată structura de personal, obiectivele proiectelor nu vor fi îndeplinite, ceea ce va conduce la pierderea integrală a finanțării nerambursabile (returnarea/nedecontarea cheltuielilor eligibile din proiecte).

II. Completarea art. XVII prin introducerea alin. 8, care va avea următorul cuprins:

(8) Prin excepție de la alin. (7) se poate aproba înființarea de noi posturi și anterior datei de 1 iulie 2024, în cazul în care îndeplinirea obiectivelor proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile impun înființarea de noi structuri de personal, care să asigure finalizarea și sustenabilitatea acestora.

Această modificare este justificată de aceleași considerente ca și introducerea lit. m1).

Drept urmare vă rugăm să inițiați demersuri în acest sens.