Ca urmare a situației întâlnite la nivelul D.G.A.S.P.C. Argeș cu privire la modul de stabilire a salariilor pentru diferite categorii de personal, conducerea Sindicatului Asistenței Sociale și Protecției Copilului Iași a considerat oportuna sesizarea conducerii D.G.A.S.P.C. Iași cu privire la acest aspect.

În conformitate cu raportul întocmit de Curtea de Conturi Argeș, stabilirea salariilor la nivelul instituției auditate (D.G.A.S.P.C. Argeș), pentru un număr redus de angajați, a fost efectuată în mod eronat. Prin urmare, deși raportul a fost contestat, instanța a decis în favoarea opiniei Curții de Conturi Argeș, conducerea D.G.A.S.P.C. Argeș a dispus recuperarea sumelor necuvenite.

Pentru a preîntâmpina asemenea situații și în cazul membrilor noștri, am înaintat adresa de informare către conducerea D.G.A.S.P.C. Iași, adresa la care am primit răspuns din partea instituției.

Adresa înaintată de conducerea S.A.S.P.C. Iași, răspunsul primit din partea D.G.A.S.P.C. Iași dar și documentele referitoare la cazul D.G.A.S.P.C. Argeș, le puteți consulta mai jos.

Stimate domnule Director General,

Prin prezenta, vă informăm că în anul 2019, la nivelul DGASPC Argeș a avut loc o acțiune de verificare „Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale instituțiilor publice de interes local finanțate integral sau parțial din bugetele locale”.

Prin procesul verbal de constatare nr. 5885/27.02.2019 și mai apoi prin Decizia nr.1/25.03.2019, auditorii publici externi din cadrul Camerei de Conturi Argeș au constatat că au fost efectuate plăți nelegale, constând în drepturi salariale care exced nivelului salarial reglementat de prevederile legale în vigoare, ca urmare a încadrării eronate a unui număr de 5 salariați din centrele/complexele de servicii sociale fără personalitate juridică din subordinea DGASPC Argeș.

Mai exact, este vorba de categoriile de personal din centre, care nu se regăsesc în Anexa II a Legii nr.153/2017, ale căror drepturi salariale au fost stabilite prin hotărârea consiliului județean, conform art.11 din același act normativ.

Contestația formulată de entitatea auditată împotriva deciziei menționate mai sus a fost soluționată prin Încheierea nr.45/20.11.2019 pronunțată de Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul Curții de Conturi a României, care a dispus respingerea contestației.

Pentru a se pronunța astfel, Comisia de soluționare a contestațiilor a avut în vedere următoarele aspecte:

– prevederile art.9 din Legea-cadru nr.153/2107 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază, soldele de funcție / salariile de funcție, soldele de grad / salariile gradului profesional deținut, gradațiile. soldele de comandă / salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare, sporurile și alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și pentru funcțiile de demnitate publică, sunt prevăzute in anexele nr. I-IX

– domeniul de activitate de care aparține o autoritate sau instituție publică este stabilit potrivit legii, prin actul normativ de înființare, organizare și funcționare și, ca urmare, salarizarea personalului se face potrivit domeniului de care aparține autoritatea sau instituția publică

– în conformitate cu prevederile art.116, alin. (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, „Direcția generală de asistență socială și protecția copilului este instituție publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea consiliului județean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, care preia, în mod corespunzător, funcțiile serviciului public de asistență socială de la nivelul județului și, respectiv, atribuțiile serviciului public de asistență socială de la nivelul sectoarelor municipiului București”

– din conținutul art.113, alin. (2) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare rezultă faptul că: „serviciile publice de asistență socială se organizează în subordinea consiliilor județene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București si Consiliului General al Municipiului București, la nivel de direcție generală”

– structura organizatorică și atribuțiile specifice direcției, ca instituție publică de interes local sunt aprobate prin hotărâri ale consiliului județean în baza Regulamentului cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială organizate potrivit prevederilor art.113, alin. (1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011

– statutul, de instituție publică, în domeniul asistenței sociale, este prevăzut în Regulamentul de Organizare și Funcționare al direcției, în care se regăsește aceeași noțiune ca cea din HGnr.797/2017

– unitățile fără personalitate juridică aflate în subordinea direcției (centre / complexe – unități prestatoare de activități specifice furnizării serviciilor sociale) își desfășoară activitatea potrivit propriului regulament de organizare și funcționare elaborat și aprobat prin hotărâre a consiliului județean, în condițiile prevederilor HG nr. 867/14.10.2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. Conform acestui act normativ, serviciile sociale reprezintă un ansamblu de activități, realizate de întreg personalul din cadrul centrului, inclusiv de personalul de conducere și personalul auxiliar, și nu doar de către personalul de specialitate de îngrijire și asistență

– art.41, alin. (5) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, prevede că „instituțiile și unitățile de asistență socială funcționează sub denumiri diverse, cum ar fi: centre de zi sau rezidențiale, locuințe protejate și unități protejate, completuri multifuncționale sau completuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de distribuție a hranei etc.”

Comisia de soluționare a contestațiilor de la nivelul Curții de Conturi a României a apreciat că activitatea personalului din unitățile fără personalitate juridică din subordinea direcției nu se desfășoară în domeniul administrației publice locale, ci în domeniul asistenței sociale, drept urmare pentru personalul contractual din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare și investiții din cadrul centrelor/completelor de servicii sociale, unități fără personalitate juridică din subordinea direcției, salariile de bază trebuiau stabilite conform funcțiilor prevăzute în Anexa VIII, lit. B „Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare și investiții” și lit. C „Alte funcții comune din sectorul bugetar”, cu respectarea prevederilor art. 38, alin. (3), lit. a) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Precizăm că prin acțiunea ce a făcut obiectul Dosarului nr. 7017/109/2019, DGASPC Argeș a contestat măsura la instanța de contencios administrativ, care soluționând cauza pe fond, prin Sentința civilă nr. 9037/16.12.2019, a respins acțiunea pentru aceleași considerente.

La nivelul țării, departamentele de resurse umane din cadrul direcțiilor au interpretat diferit prevederile legale, unii printre care și DGASPC Iași au apreciat că la stabilirea salariilor de bază pentru personalul care nu se regăsește în Anexa II a Legii 153/2017 sunt incidente dispozițiile art. 11, în timp ce alții au considerat incidente dispozițiile Anexei VIII, lit. B „Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare și investiții” și lit. C „Alte funcții comune din sectorul bugetar”, cu respectarea prevederilor art. 38, alin. (3), lit. a) din același act normativ,

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că auditorii Curții de Conturi a României au o practică unitară, considerăm că este în interesul angajaților, cât și al angajatorului, ca începând cu data de 01.01.2020 să procedați la stabilirea salariilor acestor categorii de personal conform opiniei exprimate mai sus. De asemenea, trebuie să aveți in vedere și consecința datorată faptului că aceste categorii de personal, desfășoară activitate în domeniul asistenței sociale și anume că sporurile pentru condiții de muncă trebuie acordat corespunzător, conform determinărilor efectuate pentru fiecare loc de muncă.

Spunem aceasta, deoarece în situația în care veți aprecia că este necesar să așteptați o verificare din partea Camerei de Conturi Iași, care conform practicii deja stabilite să dispună cu privire la încadrarea acestor categorii de personal, consecința va fi obligarea la stabilirea drepturilor salariale în modalitatea arătată mai sus precum și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit (așa cum a dispus și la DGASPC Argeș), iar acestea din urmă vor fi considerabil mai mari datorită perioadei care se va scurge până la emiterea unui astfel de document.

Către Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului

Urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la DGASPC Iași la nr. 2457/27.01.2020, referitor la stabilirea salariilor personalului care ocupă funcții din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, conform Anexei VIII, lit. B și C din Legea nr.153/2017, vă comunicăm următoarele:

1. Conform art.11 al Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților”. De asemenea, art.11, la alin. (2), face trimitere la „Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute in anexa nr. VIII, cap. I, lit. A, pct. III si cap. II, lit. A, pct. IV”.
Conform prevederilor de mai sus, legiuitorul nu face distincție între funcțiile din cadrul familiei ocupaționale Administrație, în funcție de locul în care acesta își desfășoară activitatea (aparat propriu/de specialitate sau entități fără personalitate juridică din subordinea serviciilor publice de interes județean), ci acestea sunt tratate unitar. Urmare a acestei interpretări, salariile tuturor funcțiilor existente la DGASPC Iași, care se regăsesc în Nomenclatorul de la Anexa VIII au fost stabilite prin hotărâre de consiliu județean. Mai mult de atât, legiuitorul reglementează la art.28 și stabilirea altor funcții necesare desfășurării activității, astfel: „Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include in statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității”, situație aplicabilă la DGASPC Iași pentru funcția de sociolog, care nu se regăsește în Anexa II, punctul 3.2 (salarii de bază pentru personalul de specialitate din instituțiile și unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică)

2. În cadrul DGASPC Iași există funcția de inspector de specialitate IA (regăsită și in nomenclator, a cărui salariu a fost stabilit prin hotărâre a consiliului județean), însă aceasta nu este inclusă în lege la Anexa VIII, lit. B sau C astfel că stabilirea salariilor pe grade profesionale pentru funcția de inspector de specialitate (debutant/III/II și I în anexă, debutant/II/I și IA în nomenclator) nu ar fi posibilă, conform anexei. Deoarece astfel de funcții își desfășoară activitatea atât în aparatul propriu, cât și in servicii sociale, ar fi discriminatorie stabilirea unor salarii conform nomenclatorului (inspector de specialitate din aparat propriu versus inspector de specialitate din serviciu social) și a altor salarii (muncitor, șofer, paznic) conform Anexei VIII.

3. Interpretarea auditorilor publici externi din cadrul Camerei de Conturi Argeș nu este o practică la nivelul Curții de Conturi a României, ci doar o situație punctuală ( nu sunt cunoscute astfel de cazuri la alte direcții generale din țară) și nu are putere de act normativ, la fel cum Hotărârea civila nr. 903/16.12.2019 a Tribunalului Argeș (supusă recursului) nu are putere de recurs în interesul legii, decizia aplicându-se doar acelor angajați de la DGASPC Argeș și nu tuturor angajaților aflați într-o situație similară, de la toate direcțiile generale din țară.

4. La nivelul direcțiilor din țară, majoritatea departamentelor de resurse umane au interpretat art.11 din Legea nr. 153/2017 la fel ca la DGASPC Iași și nu sunt cunoscute situații similare celei de la DGASPC Argeș.

5. Schimbarea salarizării personalului din familia ocupațională Administrație, care își desfășoară activitatea în serviciile sociale nu este în avantajul angajatorului, deoarece această modificare, concomitent cu acordarea sporurilor de condiții specifice domeniului asistență socială, ar duce la o majorare a fondului de salarii cu peste 1 milion lei. De asemenea, nu poate fi susținut ca argument faptul că în situați ipotetică în care salariații vor trebui să returneze sume de bani necuvenite, sumele ar mai mari dacă nu se aplică această măsură începând cu 1 ianuarie 2020.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că stabilirea salariilor conform unei opinii/interpretări a auditorilor publici de la Camera de Conturi Argeș este inoportună și nu poate fi invocată și considerată temei legal de modificare a salarizării unor categorii de angajați.

În situația în care auditorii publici ai Camerei de Conturi Iași sau organele de control de la alte instituții cu competențe în domeniu vor constata, printr-un raport/proces verbal de control că stabilirea salariilor de la DGASPC a fost eronată, se va da curs deciziile acestora și se vor urma demersurile legale ce se vor impune.