Completăm anunțul anterior postat de Federația COLUMNA, cu informarea oficială transmisă de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții (ANDPDCA), pe care o puteți studia mai jos:

Referitor la pontarea personalului căruia i se aplică, în conformitate cu prevederile art.10 din Ordonanța Militară nr.8/2020, măsura izolării preventive la locul de muncă pentru o perioadă de 14 zile, urmată ciclic de o perioadă egală de izolare preventivă la domiciliu, precizăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art.121, alin. (2) din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare „Personalul din domeniul protecției sociale își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul profesiei, al dispozițiilor Codului Muncii, precum și al altor dispoziții legale, după caz.”
Prin urmare, personalului angajat în centrele rezidențiale i se aplică prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la timpul de muncă și odihnă.

Conform prevederilor art.10, alin. (1) și (2) din Ordonanța Militară nr.8 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 „se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al …… .pe o perioadă de 14 zile.” și perioada de izolare preventivă la locul de muncă „… este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.”

Așa cum se poate observa Ordonanța Militară nr.8/2020 instituie o măsură de excepție aplicabilă pe perioada stării de urgență, în care personalul centrelor rezidențiale, prestează activitatea o perioadă de 14 zile, urmată de o perioadă de repaus în izolare la domiciliu de alte 14 zile. Organizarea programului de lucru se organizează în sistem de ture, stabilite de către șeful centrului rezidențial.

Având în vedere faptul că personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă va prelua, în cele 14 zile, și sarcinile de serviciu ale personalului aflat, în aceiași perioadă de timp, în izolare preventivă la domiciliu, durata timpului zilnic de muncă va depăși 8 ore/zi, aceștia prestând, în cele două săptămâni în care se află în centru, orele de muncă aferente unei luni.

Conform prevederilor art.119, alin. (1) din Codul muncii „angajatorul are obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru…”

Prin urmare, în documentele de evidență a timpului de muncă, trebuie să se regăsească orele de muncă efectiv prestate zilnic de către salariați în cele 14 zile în care se află în izolare preventivă la locul de muncă.

În acest context, apreciem că este important de avut în vedere faptul că pe perioada celor 14 zile de izolare preventivă la locul de muncă, personalului i s-au pus la dispoziție spații de cazare, fie în centru, fie la sediul furnizorului de servicii sociale, fie în spații puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale. Prin urmare, în cele 14 zile de izolare preventivă la locul de muncă, personalul prestează ore de muncă, dar beneficiază și de ore de odihnă.

Totodată, dat fiind faptul că timpul de muncă, astfel cum este definit de art. 111 din același act normativ, reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă , contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare, perioada în care personalul centrului se află în izolare la domiciliu nu poate fi pontată ca timp de muncă, ci va fi evidențiată ca atare, respectiv, izolare preventivă la domiciliu (recuperare), fapt ce nu va afecta drepturile salariaților izvorâte din muncă.

Conform prevederilor art.1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății nr.414/2020 privind instituire măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, se instituie măsura de izolare la domiciliu următoarelor categorii de persoane:
a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);
b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă;
c) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);
d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus.

Prin urmare, personalului din centrele rezidențiale care intră sub incidența art.10 din Ordonanța Militară nr.8/2020, nu îi sunt aplicabile prevederile art.5 alin (3) din Ordinul Ministerului Sănătății nr.414/2020 conform cărora „Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art.1 alin (3), pentru a beneficia de concediu și indemnizația de carantină, va completa și va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.”