Astăzi, în ședința de Guvern a fost adoptat Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Actul va merge spre aprobare la Parlament.

Actul conține o măsură îndelung așteptată de SALARIAȚII DIN ASISTENȚĂ SOCIALĂ , respectiv ÎNLĂTURAREA MĂSURILOR DE IZOLARE PREVENTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ/LA DOMICILIU.

Vă prezentăm, în extras măsurile luate în domeniul muncii și protecției sociale, urmând ca prin comunicate ulterioare să venim cu precizări suplimentare pe celelalte domenii care interesează salariații din sectorul bugetar.

Sunt o serie de reglementări care afectează în sens negativ salariații, urmând a întreprinde demersuri pentru corectarea acestora, în contextul instituirii stării de alertă:

– conducătorii instituțiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19 și a efectelor acesteia pot dispune unilateral detașarea și fără acordul prealabil al angajatului și al angajatorului care detașează pentru o perioadă de maxim 30 de zile pe durata stării de alertă, cu condiția ca angajatorul la care se face angajarea fie din același domeniu de activitate. Pentru realizarea scopului prezentei legi, angajatorul poate modifica temporar locul și felul muncii, fără consimțământul salariatului, pe durata stării de alertă, pentru motivele prevăzute de prezenta lege ( art. 11);

– pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune unilateral desfășurarea activității în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu ( art. 12);

– Art.13 – Pe durata stării de alertă, în funcție de specificul activității și de nevoi, conducătorii instituțiilor publice implicate în combaterea pandemie de COVID19 și a efectelor acesteia, pot dispune unilateral:

a) întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și pentru formare profesională ale personalului angajat și reluarea activității;

b) efectuarea totală sau parțială a concediului de odihnă sau de odihnă suplimentar al personalului angajat;

– Conducătorii centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2014, cu modificările și completările ulterioare, publice și private, au obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității pe durata stării de alertă având dreptul să stabilească programul de lucru al angajaților, în condițiile legii – art.14;

– autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de trei ore- art. 16;

– Pe durata stării de alertă, angajații din sistemul public vor rămâne disponibili pentru efectuarea sarcinilor de serviciu, în funcție de volumul de activitate al instituției în vederea realizării scopului prezentei legi, cu respectarea unui număr de maximum 54 ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare – art.19;

– Art.22 Pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților din domeniile stabilite prin acte normative adoptate pe durata stării de alertă;

– Art.23 – Pe durata stării de alertă, se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă;

Art.24 – Pe durata stării de alertă, prin derogare de la art.504 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificarea raportului de serviciu al funcționarilor publici încadrați în autoritățile și instituțiile administrației publice se poate realiza fără acordul funcționarului public;

Art.25 – Termenele de preaviz prevăzute la art. 81 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de alertă, în cazul personalului încadrat în unități sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale. Pe durata stării alertă, pentru aceste categorii de personal nu se aplică dispozițiile art. 81 alin. (8) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Așadar, deși teoretic urmează o perioadă de relaxare a măsurilor care urmează încetării stării de urgență, perioada stării de alertă aduce o incertitudine/lipsă de stabilitate a raporturilor de serviciu/raporturilor de muncă.